پایان نامه بررسی خانه سینما

فهرست

عنوان صفحه

  • · مقدمه
  • · فصل اول طرح مسئله

۱-۱ ضرورت پروژه

۱-۲ روش مطالعه وتحقیق

۱-۳ سامان پروژه مطالعاتی

  • · فصل دوم : شناخت

۲-۱ شناخت سینما

۲-۱-۱ – سینما چیست ؟

۲-۱-۲- اختراع سینما

۲-۲-۱ فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران

۲-۲-۲- تاریخ سینمای ایران

۲-۲-۳ – سینمای حال حاضر ایران

۲-۲-۳-۱- نقدینگی

۲-۲-۳-۲- مواد اولیه

۲-۲-۳-۳- نیروی انسانی

۲-۳- معماری وسینما

۲-۳-۱- پیوند (وجه اشتراک معماری وسینما )

۲-۳-۲- نقد

۲-۳-۴- بیانیه

۲-۳-۳- الهام

۲-۴- بررسی چند نمونه خارجی وداخلی

۲-۴-۱-

۲-۴-۲-

  • · فصل سوم : ضوابط واستانداردها

۳-۱- ظرفیت سالن

۳-۲ شکل واندازه تصویر پردازش

۳-۳ پرده ها وتصویرپردازی

۳-۴ لنزهای پردازش

۳-۵ پوشش تصویر

۳-۶ شیب کف وصندلی ها

۳-۷ شیب کف سالن نمایش تصویر

۳-۸ فاصله گذاری ردیف ها وراهروها

۳-۹ پرده ها

۳-۱۰ سالن نمایش اصلی

۳-۱۱سالن های نمایش فرعی

۳-۱۲ بخش جنبی خانه فیلم وسینما

۳-۱۳ فضاهای ورودی

  • · فصل چهارم : مطالعات پایه

۴-۱- مطالعات منطقه ای ومحیطی

۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان تهران

۴-۱-۲- موقعیت جغرافیایی شهرتهران

۴-۱-۳- کوهپایه ها وارتفاعات ورودخانه ها

۴-۱-۴- ارتباطات

۴-۱-۵- چگونگی شکل گیری شهر تهران

۴-۱-۶- تاریخچه تهران

۴-۱-۷- مطالعات فرهنگی واجتماعی

۴-۲- مطالعات اقلیمی

۴-۲-۱- دما

۴-۲-۲- بارش

۴-۲-۳- رطوبت نسبی

۴-۲-۴- باد

۴-۲-۵- ساعات آفتابی

۴-۲-۶- روزهای بارانی

۴-۳- معیارها وضوابط استقرار واحدهای ساختمانی درسایت

  • · فصل پنجم : مطالعات کالبدی

۵-۱ تجزیه وتحلیلی سایت

۵-۱-۱- بررسی موقعیت سایت درشهر

۵-۱-۲- دید ومنظر ازدرون به برون سایت

۵-۱-۳- دید ومنظر ازبرون به درون سایت

۵-۱-۴- کاربریها وهمجواریها بلافصل

۵-۱-۵- نظام توده فضا

۵-۱-۶- گزینه منتخب لکه گذاری

۵-۲-۱ – موقعیت شهری محل مورد نظر(سایت)

۵-۲-۳ – موقعیت قرار گیری سایت در منطقه

۵-۲-۴- دسترسی های سایت در منطقه

۵-۲-۵- کاربریهای موجود در محدودة سایت

۵-۳- مشخصات و توانمندیهای موقعیت شهری سایت

۵-۴- تحلیل و تجزیة تصویری سایت

۵-۴-۱- دید بنا نسبت به محدودة اطراف سایت

  • · فصل ششم : معرفی مجتمع فرهنگی – سینمایی تهران

۶-۱- جدول برنامه فیزیکی

۶-۲- مدارک ونقشه ها

· منابع و ماخذ

مقدمه

((اینجا اتاقی است ، تاریک با پرده ای سپید و کوچک در انتهای آن که با نوری سحر انگیز روشن می شود . و سایه ای حقیقی صدساله را پیش روی چند نفر از حاضران می گستراند . شاید هم سایه ای از حقیقتی دو هزار ساله که افلاطون از آن سخن می راند .

اینجا چند نفر خسته و شوریده و خسته به نظاره نشته اند . تا شبح واقعیت تخلیشان را بر پرده ببینند . و بعضی به تاثیر ، به کنار دستی شان میگویند ، این جا اتاق رویا سازی است . جایی که تصویرها و صداها در هم میآمیزد تا معجزة یک قرن ، پس از هزاران بار، بار دیگر روی می دهد.

این جا مرکز تلاقی ذهن است . از علم و تکنولوژی تا هنر ، از فلسفه و سیاست تا اقتصاد ، ار کژاندیشی و بی مایگی تا خلاقیت ، از دوستی تا دشمنی ، این جا خلاصه آدمی جاری است .

این جا خاطرات گذرا نیستند . حرکات نامیرانید . و اصوات تا ابد می مانند . و این همه برای توصیف نام انسان کافی است . این جا اتاقی است تاریک با پرده ای سپید و کوچک در انتهای آن .)) ۱

سینما پدیده ای است که فرا تبار شناسی آن ، باب تاثیر دو سویه ای را بر زندگی برونی انسان گشوده است . در فرآیند بزرگنمایی فریمهای کوچک تا ابعاد محصور کنندة و غول آسای پرده جادواییاش حد میانه ای را می توان فرض کرد . که حتی از دیدگاه بصری منطبق با سازوکار و زندگی انسان است .

در ادامه به تاریخچة فرهنگ نمایش و چگونگی پدید آمدن نمایش در جوامع مختلف می پردازیم .

آغاز نمایش در هر سرزمینی را باید در آداب و رسوم . مناسک مذهبی همان قوم و در فعالیتهای انسانی برای تنازع بقا جستجو کرد .

انسان بدوی که در بیان افکار و عواطف خود ناتوان بود . حرکت را به کمک طلبیده و از طریق حرکات موزون سعی در بیان افکار و عواطف خود کرد و برای درک لذت و به عنوان نیایش و سخن گفتن با خدایان خود شروع به انجام حرکات موزون ( رقص ) می کند .

بنابراین اولین هنرهای نمایشی در درون همین مراسم جادوئی و حرکات موزون است که شکل می گیرد .

شاید بتوان گفت یکی از شرایط ضروری برای پیدایش تئاتر فراهم آمدن درک نسبتاً پیچیده ای از جهان است که در آن امکان داشتن نظر گاهی عینی و بیطرفانه از مسائل انسانی وجود داشته باشد . مثلاً یکی از علایم این فرایافت ، ظهور یا بروز یک برخورد کمدی با مسائل است زیرا برای آنکه در راه خیر و سعادت مردم از معیارهای مضحک را برگزینیم ، نیاز به بینشی عینی و بیطرفانه داریم . علامت دیگر گسترش حس زیباشناختی است . مثلاً هنگامی که فرایافت های انسان از جهان خود تغییر می کند ، اغلب از اجرای آیین و توسل به اسطوره ها برای رسیدن به خوشبختی صرف نظر می کنند .

دو شرط دیگر نیز که مربوط به حس زیباشناختی است دارای اهمیت اند ، پیدا شدن اشخاصی که می توانند عناصر تئاتری را به تجربه هائی متعالی وافرتر بدل کنند ، و جامعه ای که قادر باشد ارزش تئاتر را به عنوان فعالیتی منتقل و ویژه بپذیرد ، چرا که تئاتر آموزش می دهد ، ارشاد می کند و می کوشد تماشاگر خود را آرامشی روحانی ببخشد . و او را با حیات درونی خویش واحد است بعنوان مرکزی اجتماعی نیز قابل توجه است و در ایران نیز به عنوان یک مرکز دسته جمعی بمنظور بیان مسائل فرهنگی و تفریحی نقش ایفا می کند و می توان بعوان یک عامل کمک دهنده در این راستا مورد توجه قرار گیرد .

سینما در ایران همانطور که گفته شدیک صنعت نوپا و خالی از هرگونه محتوا و فرم است و جهت مشخصی در این صنعت و هنر دیده نمیشود این عامل در کشور ایران بعنوان یک عامل صنعتی مورد توجه قرار رفته است که قادر باشد در مسائل اقتصادی کشور موثر باشد و اگر چه جنبة هنری ندارد با این وجود نمی توان منکر این مهم شد که سیل افراد شایق و به سینما رو به مراتب کمتر از سایر تفریحات دسته جمعی می باشد . و به همین نسبت فضاهای مورد نیاز به خصوص در مرکز بیشتر از سایر فضاهای همسو می باشد . پس از چنین مکانهایی با توجه به مشخصات آنها جهت رهبری عموم مردم می توان استفاده نمود . سینما از جهت رابطه با فرد عامی این مرز و بوم تا حد زیادی قابلیت بهره برداری دارد شخص در محیط سینما با یک تکنیکی روبرو است که از لحاظ آسانی بیان به سایر وسائل ارتباط جمعی یک حس راحت دارد . و نیز سینما از لحاظ محیط فیلم با یک وسعت زیاد ، توجه تماشاچی را به خود جلب می کند و با استفاده از امکانات فنی ، محیطی دور از ذهن را به آسانی برایش بازگو می کند .

فرد در محیط سینما خواص یک محیط اجتماعی را بدست می آورد به جای هرگونه محیط اجتماعی دیگر امکان آموزش در سینما بیشتر می باشد پس برای آنکه از عامل سینما بتوان در حداکثر وضع موجود استفاده نمود باید محتوای آن را کنترل نمود و در سطح بالاتری قرار داد برای این منظور با در اختیار گذاردن وسائل و فضاهای تکنیکی این حالت را بوجود آورد .


۱ – جهانشاهی ـ ک ، ساحر صد ساله ، ماهنامة سینمایی فیلم شمارة ۱۸۳ ص ۳۱

خرید فایل

پایان نامه بررسی خانه سینما در ۱۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش – ایران دانلود
irdls.blogsky.com/1395/10/23/post-36595/‎Cached12 ژانويه ۲۰۱۷ … پایان نامه بررسی خانه سینما. فهرست. عنوان صفحه. · مقدمه; · فصل اول طرح مسئله. ۱-۱
ضرورت پروژه. ۱-۲ روش مطالعه وتحقیق. ۱-۳ سامان پروژه مطالعاتی.
پایان نامه بررسی خانه سینما
۲hu3hi.pptstant.ir/‎Cachedبه صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی خانه سینما_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از …
خانه سینما ببرید پایان نامه بررسی خانه سینما در ۱۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش.
[PDF] PDF[پایان نامه بررسی خانه سینما] شبکه مقاله
articlenetwork.ir/pdf=34877‎Cached16 دسامبر ۲۰۱۶ … ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: ۱۱۰٫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ. · ﻣﻘﺪﻣﻪ q. · ﻓﺼﻞ اول ﻃﺮح ….
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺟﺮاﺣﯽ در ۱۰۱ ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﮑﯿﺪه… ۱۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ.
کاملترین فایل پایان نامه بررسی خانه سینما : پارسا فایل
parsafile.parsinblog.com/post/247‎Cached1 ژانويه ۲۰۱۷ … به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی خانه سینما_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی …
پایان نامه بررسی خانه سینما در ۱۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب.
دانلود (پایان نامه بررسی خانه سینما) – یونیک مقاله
www.uniarcpapert.ir/article861.html‎Cached1 ژانويه ۲۰۱۷ … توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب. پایان
نامه بررسی خانه سینما در ۱۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب …
پایان نامه بررسی خانه سینما – فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل …
article98.cero.ir/product-324216-پايان-نامه-بررسي-خانه-سينما.aspx‎Cachedدسته: علوم انسانی بازديد: ۵ بار فرمت فايل: doc حجم فايل: ۱۸۴۰ کیلوبایت تعداد
صفحات فايل: ۱۱۰٫ پایان نامه بررسی خانه سینما در ۱۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش …
دریافت فایل پایان نامه بررسی خانه سینما – پرداخت و دانلود آنی | آسان …
easypaper.toniarticle.com/fullmgl/ppt47.html‎Cached6 دسامبر ۲۰۱۶ … دریافت فایل پایان نامه بررسی خانه سینما – پرداخت و دانلود آنی. دسامبر ۶th … پایان
نامه بررسی خانه سینما در ۱۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب.
پایان نامه بررسی خانه سینما
parastumgle.ir/post/matlab9598.html‎Cachedپایان نامه بررسی خانه سینما ,لطفا کلیک فرمایید پایان نامه بررسی خانه سینما در
۱۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش. نوشته شده توسط ادمین در تاریخ ۶/۳/۲۰۱۶ ۸:۰۲:۵۵ PM.
پایان نامه بررسی خانه سینما – ویستا آرتیکل
vistarticlest.ir/papero/پایان-نامه-بررسی-خانه-سینما/‎Cached26 ژانويه ۲۰۱۷ … محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی خانه سینما وارد این صفحه شده اید
محصول … پایان نامه بررسی خانه سینما در ۱۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش.
دانلود پایان نامه بررسی خانه سینما – خرید آنلاین و دریافت
۶qts4i.sarvdlc.com/
برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی خانه سینما || روی دکمه
ادامه مطلب کلیک فرمایید پایان نامه بررسی خانه سینما در ۱۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش
.