پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


۱-۱- مقدمه

A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ:

دهة ۱۹۶۰ یكی از دوره های بسیار پربار از نظر ارائه مفاهیم انگیزش بود در این دهه سه نظریه ویژه ارائه شده كه عبارت از نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه های y , x نظریه بهداشت و انگیزش است.

این نظریه ها سنگ زیربنای نظریه هایی هستند كه در این سالها ارائه شده اند و در مرحله عمل و در سازمانها، مدیران برای توجیه انگیزه كاركنان خود از این نظریه و اصطلاحات فنی مربوط به آن استفاده می‌كنند.

فردریك هرزبرگ[۱] استاد و رئیس گروه روان شناسی دانشگاه كیس وسترن ریزرو[۲] كه سالهای زیادی دربارة انگیزه مطالعه و تحقیق كرده است می‌گوید: كوشش و تلاش بیرونی مدیران برای ایجاد قوه محركه درونی در كاركنان با ناكامی و شكست روبرو شده است.

فقدان محیط سالم از قبیل روابط صحیح بین رئیس و مرئوس و استفاده از مزایای مادی باعث نارضایی كاركنان می‎شود. تنها راه برانگیختن كاركنان این است كه به آنها كاری ارجاع كنیم كه آنان را درگیر كند، زیرا در مقابل این درگیری است كه آنان تن به مسئولیت می دهند.

جنبه هایی كه مربوط به عوامل انگیزش فردی و اجتماعی از قبیل نیازها، خواسته ها، آرزوها، ارزشها، تغییرات سنی و رشد و پیشرفت یا هیجانات، تجربیات، اعتقادات و رویه های روانی و به طور كلی روابط اجتماعی فرد در خانواده و خارج از خانواده می‎شود آثار این انگیزه ها ممكن است به صورت مختلف مثبت یا منفی ظاهر شود.

تأمین معقول و درست نیازهایی مانند نیاز اولیه یا فیزیولوژیكی، نیاز به اهمیت، نیاز به پیشرفت و ارتقا شغلی موجب می‎شود كه كاركنان از روحیه قوی و مثبت در محیط كار برخوردار بوده و در انجام وظایف و نیل به هدفهای سازمان از خود تلاش و كوشش نشان دهند (هرزبرگ)[۱] . Fredrick Herzberg

[۲] . case western Reserve

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- كلیات پژوهش……………………………………………………………………….. ۱

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۲

A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ:………………………………………………. ۲

B-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف……………………. ۳

۲-۱- بیان موضوع پژوهش و ضرورت آن………………………………………………… ۴

A-2-1- ضرورت تربیت نیروی انسانی مجرب و با انگیزه در عرصة
اطلاع رسانی……………………………………………………………………………………………. ۴

B- 2-1- بررسی میزان رضایت شغلی خبرنگاران به عنوان عامل اجتماعی اثرگذار در ارتباطات امروز ۶

C-2-1- موفقیت شغلی و افزایش كارآئی……………………………………………………. ۸

D-2-1- سازمان وسایل جمعی:………………………………………………………………… ۹

۳-۱- بیان موضوع…………………………………………………………………………………… ۹

۴-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………… ۹

۵-۱- هدف پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱۰

۶-۱- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….. ۱۰

۷-۱- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………… ۱۰

۸-۱- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۰

۹-۱- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم- گسترة نظری پژوهش……………………………………………………………. ۱۲

۱-۲- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲- تاریخچه و تعاریف انگیزش………………………………………………………………. ۱۴

۳-۲- انگیزش چیست……………………………………………………………………………….. ۱۷

۴-۲- انگیزش در سازمان ها…………………………………………………………………….. ۱۸

۵-۲- نظریة ۲ عاملی هرزبرگ…………………………………………………………………… ۲۰

۶-۲- نظریة سلسله مراتب نیاز مازلو…………………………………………………………. ۲۲

۷-۲- نظریة x , y……………………………………………………………………………………… 24

۸-۲- رضایت شغلی…………………………………………………………………………………. ۲۵

۹-۲- رضایت شغلی و كاركرد………………………………………………………………….. ۲۷

۱۰-۲- شیوه ابراز نارضایتی…………………………………………………………………….. ۳۱

۱۱-۲- عوامل مرتبط با رضایت شغلی……………………………………………………….. ۳۲

۱۲-۲- نظریه های انگیزش شغلی………………………………………………………………. ۳۴

۱۳-۲- نظریه محرك و پاسخ…………………………………………………………………….. ۳۴

۱۴-۲- نظریة میزان سازگاری………………………………………………………………….. ۳۴

۱۵-۲- نظریة عقلی و استدلالی………………………………………………………………….. ۳۵

۱۶-۲- لزوم وجود روزنامه نگاران/ خبرنگاران جامعة اطلاعاتی و اهمیت
رسانه ها…………………………………………………………………………………………………. ۳۵

فصل سوم- معرفی باشگاه خبرنگاران جوان…………………………………………….. ۴۰

– معرفی باشگاه…………………………………………………………………………………….. ۴۱

– نقاط قوت…………………………………………………………………………………………… ۴۳

– نقاط ضعف………………………………………………………………………………………… ۴۳

فصل چهارم- روش شناسی و تجزیه و تحلیل آماری………………………………… ۴۶

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۴۷

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………. ۴۷

نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۴۷

جدول……………………………………………………………………………………………………… ۴۷

ابزار اندازه گیری پژوهش………………………………………………………………………… ۴۸

روائی و اعتبار ابزار اندازه گیری………………………………………………………………. ۴۸

روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………. ۴۹

بررسی نتایج پرسشنامه……………………………………………………………………………. ۴۹

توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………. ۵۰

۱۰- آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… ۵۱

۱۱- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه اول………………………………………… ۵۲

۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه دوم……………………………………….. ۵۳

۱۳- بررسی سوالات مربوط به عوامل بهداشتی………………………………………….. ۵۵

۱۴- بررسی سوالات مربوط به عوامل انگیزشی………………………………………….. ۵۸

۱۵- پیوست ها: جدول همة تجزیه و تحلیل ها و نمودارهای آن‌ها …………………. ۵۸

فصل پنجم- نتیجه گیری…………………………………………………………………………. ۶۲

۱- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………. ۶۳

۲- نتیجه گیری نهائی……………………………………………………………………………….. ۶۵

۳- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………….. ۶۶

۴- پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. ۶۸

خرید فایل

فروش دانلودی پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه …
parsafile.parsinblog.com/post/1563‎Cached1 ژانويه ۲۰۱۷ … محقق گرامی،شما با جستجوی پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه
خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وارد این …
دانلود پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران …
paperstant.ir/دانلود-پروژه-رابطه-میان-رضایت-شغلی-خبر/‎Cached1 ژانويه ۲۰۱۷ … دانلود پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – خرید آنلاین و دریافت.
پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه … – ایران دانلود
irdls.blogsky.com/1395/10/24/post-37790/‎Cached13 ژانويه ۲۰۱۷ … پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران. ۱-۱- مقدمه. A-1-1- تئوری دو عامل …
دانلود فایل ( پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه …
easypaper.toniarticle.com/fullmgl/ppt622.html‎Cachedدانلود فایل ( پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران). دسامبر ۶th, 2016 بدون دیدگاه.
برترین پکیج پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه …
www.uniarcpapert.ir/article4824.html‎Cached4 ژانويه ۲۰۱۷ … برترین پکیج پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان
تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – دانلود فایل.
پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان …
giprimarc.ir/ppt/paper5327.htm‎Cachedپروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران. ژانویه ۲۴th, 2017 بدون دیدگاه. ما اولین نیستیم ولی …
دانلود فایل کامل پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه …
fizik19.mjblog.ir/post/320‎Cached14 ژانويه ۲۰۱۷ … دانلود فایل کامل پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان
تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – – فیزیک مقاله.
فروش دانلودی پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه …
۴۸f5qe.hanipaper.ir/‎Cachedفروش دانلودی پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان
تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
دانلود پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه … – سپهر دانلود
sepehrdlo.ir/papers/دانلود-پروژه-رابطه-میان-رضایت-شغلی-خبر/‎Cached23 ژانويه ۲۰۱۷ … دانلود پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -کامل و جامع. ژانویه ۲۳, ۲۰۱۷ …
بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان …
epapers.ir/download/…/بررسی-رابطه-میان-رضایت-شغلی-خبرنگاران/‎Cachedبررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – براساس تئوری دوعامل انگیزش – بهداشت هرزبرگ …